Selma Acuner

Ik heet Selma Acuner, en ben moeder van 2 zoons van 19 en 13 jaar. Vanaf bijna het begin kom ik in Hoop voor Noord. Hier heb ik mogen ervaren hoe het is om omringt te zijn met mensen die de liefde van God uitstralen. Ik voelde mij bij de eerste binnenkomst meteen thuis. Dat is het na al die jaren nog steeds.... het is iedere keer weer thuiskomen. Het is de plek waar ik heb mogen leren om in eerste instantie te bouwen op God. Het is de plek waar ik een relatie heb durven aangaan met God als hemelse Vader, die voor je zorgt en die je dag aan dag draagt. Het is de plek waar ik zoveel liefde heb mogen ervaren als ik in mijn hele leven nog nooit ervaren had. Ik ben God dankbaar voor de plek, die hij mij binnen Hoop voor Noord gegeven heeft.

Contact

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Vraag\/opmerking","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Verzenden"}
[]

Financiën 

 

A. Algemene gegevens 


Hoop voor Noord - voor giften voor Hoop voor Noord in het algemeen:
        NL 90 RABO 0143076345 ten name van Hoop voor Noord
Diaconie – voor diaconale hulpverlening en overmaken collecte:
        NL32 RABO 0148 0593 09 ten name van Hoop voor Noord Diaconie
de Banne – voor ondersteuning buurtwerk in de Banne:
        NL29 RABO 0304 1408 99 ten name van Hoop voor Noord
Gulden Middenweg – voor activiteiten van de Gulden Middenweg:
        NL37 RABO 0140 5727 59 ten name van Hoop voor Noord


Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Amsterdam Noord Hoop voor Noord
Telefoonnummer: 06-40240454
RSIN/Fiscaal nummer: 851355079
Website adres: www.hoopvoornoord.nl
E-mail: kleineteam@hoopvoornoord.nl
Adres: Rode Kruisstraat 20
Postcode: 1025 KN
Plaats: Amsterdam-Noord
Postadres: Rode Kruisstraat 20
Postcode: 1025 KN
Plaats: Amsterdam-Noord
De Christelijke Gereformeerde kerk te Amsterdam-Noord (Hoop voor Noord) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.
 
Als christelijke gemeente in Amsterdam willen een beweging van het Evangelie zijn, waarin we eigentijdse geloofsgemeenschappen vormen met de Bijbel als fundament, Jezus als focus, de 21e eeuw als context en Amsterdam-Noord als basis. We willen onze stads- en buurtgenoten dienen door hen met woorden en daden te tonen wat het evangelie van Jezus inhoudt.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
 
De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde .
 
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Amsterdam-Noord (Hoop voor Noord).


 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad (kleine team) en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad (het kleine team) 3 leden en 3 gastleden en 2 voorgangers, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
 
De kerkenraad (het kleine team) is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 
 
Voorgangers:
J.M. Ten Brinke
T.H. Meedendorp


 

C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.
1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken is te vinden via deze link:
http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan.
Beleidsplan Hoop voor Noord 2015-2017
Volledige versie kan je onderaan deze pagina downloaden.
 

Beleidsdocument 2015-2017

VisieHoop voor Noord wil de eer van God en de navolging van Jezus centraal stellen in alles wat ze doet, door mensen in Amsterdam-Noord te verbinden met het Evangelie (= goed nieuws) en met elkaar. Elke volgeling van Christus is een licht op zijn of haar plek, en samen vormen deze volgelingen een multiculturele gemeenschap waar geloof, hoop en liefde centraal staan. Deze gemeenschap functioneert als een plaats van licht en vrede in de stad en is dienstbaar aan het stadsdeel. 

Missie We willen een beweging van het Evangelie zijn, waarin we eigentijdse geloofsgemeenschappen vormen met de Bijbel als fundament, Jezus als focus, de 21e eeuw als context en Amsterdam-Noord als basis. We willen onze stads- en buurtgenoten dienen door hen met woorden en daden te tonen wat het evangelie van Jezus inhoudt. Daarom richten we ons gemeente-zijn zo toegankelijk en gastvrij mogelijk in en streven we bij alles wat we doen naar een lage instapdrempel en het hoge doel uit onze visie. 

Het DNA van Hoop voor Noord:
Bij alles wat we doen willen we ons laten leiden door de weg van het Evangelie (gospel oriënted).
In alles wat we doen willen we dat Jezus Christus centraal staat (Christ centered).
We geloven dat de boodschap van Jezus goed nieuws is voor het héle leven (holistic / integral mission).
We willen ons niet aanpassen aan maar wel aansluiten bij onze cultuur en omgeving (contexualized).
Kerk zijn we in de stad waarbij we gericht zijn op het welzijn van de stad en haar inwoners (city focused). 


 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)
Op de hierna genoemde website vind je het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten, http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen
 
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen kun je vinden via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden; alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. In Hoop voor Noord zijn er aantal vrijwilligers actief die de belastingvrije vrijwilligersvergoeding (125 euro per maand, in plaats van onkostenvergoeding) ontvangen. Deze personen hebben een vrijwilligerscontract.


 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.
 
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van leidinggevenden.
 
Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft je hieronder aan:
Huiskringen 
Kinderenactiviteiten
Jongerenactiviteiten 
Iraanse Huiskerk   
Hindi-Urdu Huiskerk  
Surinaamse kring 
Koerdische groep
African Bible Group
Gebed 
Oriëntatiecursus Christelijk Geloof in de Kruiskerk  
DNA-cursus
Winterschool
Vrouwenwerk  
Ouderen activiteiten
Buurtwerk in diverse buurten 

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuiteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de bijlage 'Financieel verslag 2016' zijn de voorgenomen bestedingen voor 2017 te vinden. 


 

H. Staat van baten en lasten met toelichting 

De actuele staat van baten en lasten zijn te vinden in de bijlage ‘Financieel verslag Hoop
voor Noord 2016’. De financieel verslagen van 2013, 2014 en 2015 zijn volledig op te vragen
via penningmeester@hoopvoornoord.nl.
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen
gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding
van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de voorganger en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van
kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud,
energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris
koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van
het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de
kerkelijke bezittingen.


 

I. Machtigingen voor automatische incasso

Er wordt elke maand geïncasseerd op de 26e of 27e. 
Incassant ID Hoop voor Noord: NL15ZZZ545705650000
Wilt je je doorlopende machtiging stop zetten? Stuur dan een schriftelijk verzoek tot
stopzetting naar Rode Kruisstraat 20, 1025 KN, Amsterdam t.a.v. Penningmeester. 
Vermeld daarin je email adres. Dan kan de penningmeester de stopzetting bevestigen.Bijlagen:

Beleidsdocument 2015-2017
Financeel verslag 2018
Financeel verslag 2017
Financeel verslag 2016