Hoop voor Noord wil de eer van God en het volgen van Jezus centraal stellen in alles wat ze doet, door mensen in Amsterdam-Noord te verbinden met het Evangelie (het goede nieuws) en met elkaar. Elke volgeling van Jezus Christus is een licht op zijn of haar plek en samen vormen deze volgelingen een multiculturele gemeenschap waar geloof, hoop en liefde centraal staan. De gemeenschap functioneert als een plaats van licht en vrede in de stad en is dienstbaar aan het stadsdeel. Aan dit alles werken we in biddende afhankelijkheid van de Heilige Geest.

Hoe wil Hoop voor Noord dat bereiken?

We leven vandaag de dag in een grote stad waarin heel veel verschillende mensen op hun eigen manier denken. We zijn ervan overtuigd dat grote en kleine groepen elkaar aanvullen en versterken als het gaat om God en geloof. Daarom willen we een beweging van het Evangelie zijn, waarin we eigentijdse geloofsgemeenschappen vormen met de Bijbel als fundament, Jezus als focus, de 21e eeuw als context en Amsterdam-Noord als basis. We willen onze stad- en buurtgenoten dienen door hen met woorden en daden te tonen wat het evangelie van Jezus inhoudt. Daarom richten we onze gemeente zo toegankelijk en gastvrij mogelijk in en streven we bij alles wat we doen naar een lage instapdrempel en het hoge doel uit onze visie.

“De Bijbel als fundament, Jezus als focus,
de 21e eeuw als context en Amsterdam-Noord als basis.”

Waarden 

* God eren door Jezus te volgen

Ons hoofddoel; hier zijn we voor gemaakt, daar willen we mensen bij helpen. Ons leven is een leven van aanbidding, gericht op onze Schepper, waarin Gods Koninkrijk (waarvan Jezus Heer is) zichtbaar wordt. 

* Relationeel 

We zien en waarderen elkaar, luisteren naar elkaar en gaan voor gelijkwaardigheid. We dienen elkaar en verlangen dat de ander tot bloei komt. Onze activiteiten zijn geen doel in zichzelf, maar zijn gericht op het tot stand brengen van relaties met elkaar en met God. 

* Dienstbaar

Onze stad mag ons kennen als een kerk waarvan de individuen én de organisatie als geheel dienstbaar zijn aan de stad en haar inwoners. We delen uit in tijd, energie, geld en beschikbaarheid. 

* Veelkleurig

We zijn multicultureel, maar kennen ook een grote verscheidenheid in sociale afkomst, leeftijd, opleidingsniveau, christelijk-religieuze achtergrond en inkomen. Hierin vormen we een afspiegeling van de veelkleurigheid van Amsterdam-Noord. 

* Lokaal

We motiveren elkaar om in onze eigen omgeving, lokaal, het licht van Jezus te zijn. Dat geldt voor de plek waar we wonen, werken en voor onze culturele afkomst. We focussen op Amsterdam- Noord. 

Dat is een hele mond vol. Wat betekent het concreet?

Op de zondagen zijn er twee identieke samenkomsten: om 10.00 uur en om 12.00 uur. Het thema en de toespraak in beide samenkomsten zijn hetzelfde. Er wordt gestreefd naar een uitgebreid programma voor de kinderen tot 11 jaar tijdens de samenkomsten. Soms blijven de kinderen een zondag in de samenkomst.

Daarnaast heeft Hoop voor Noord een flink aantal huiskringen, waar mensen in groepen van 8-10 personen doordeweeks elke twee weken samen komen bij iemand thuis om te eten, Bijbel te lezen, te bidden en elkaar te helpen waar nodig.